Spárování a připojení k ostatním zařízením BLUETOOTH

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními BLUETOOTH.

Před prvním navázáním připojení prostřednictvím BLUETOOTH je nutné provést spárování zařízení se sluchátky s mikrofonem.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Zařízení BLUETOOTH se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Je k dispozici návod k obsluze zařízení BLUETOOTH.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Provádíte-li párování sluchátek s mikrofonem se zařízením poprvé po jejich zakoupení nebo po inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem neobsahují žádné informace o párování), na vypnutých sluchátkách s mikrofonem stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund. Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

 2. Na zařízení BLUETOOTH zahajte postup párování k vyhledání sluchátek s mikrofonem.

  Na displeji zařízení BLUETOOTH se zobrazí [MDR-XB50BS] v seznamu nalezených zařízení. Pokud se tento údaj nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

 3. Vyberte volbu [MDR-XB50BS].

  Pokud se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

 4. Navažte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

  V závislosti na zařízení BLUETOOTH mohou být sluchátka s mikrofonem automaticky připojena k tomuto zařízení, jakmile jsou zařízení spárována.

  Po připojení se ozve hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování do přibl. 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
 • Při párování se zařízením BLUETOOTH, které nemůže zobrazit seznam nalezených zařízení či nemá displej, lze provést spárování nastavením sluchátek s mikrofonem i zařízení BLUETOOTH do režimu párování. Je-li v této době na zařízení BLUETOOTH nastaveno jiné heslo než „0000“, nedojde k jeho spárování se sluchátky s mikrofonem.
 • Jakmile jsou zařízení BLUETOOTH spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Sluchátka s mikrofonem jsou již spárována s 8 zařízeními a mají být spárována s dalším.
   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení BLUETOOTH.
  • Při inicializaci sluchátek s mikrofonem jsou odstraněny všechny informace o párování.
   V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení BLUETOOTH a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Tip