Párování a připojení k počítači (Windows 8 / Windows 8.1)

Párování je proces, jehož provedení umožní zřízení bezdrátového propojení mezi zařízeními BLUETOOTH. Před prvním navázáním připojení prostřednictvím BLUETOOTH je nutné provést spárování zařízení se sluchátky s mikrofonem.

Před zahájením párování zkontrolujte splnění následujících podmínek:

 • Počítač je vybaven funkcí BLUETOOTH, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
 • Počítač se nachází do 1 m od sluchátek s mikrofonem.
 • Sluchátka s mikrofonem jsou dostatečně nabitá.
 • Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
 • V závislosti na počítači může být zapotřebí zapnout vestavěný adaptér BLUETOOTH. Informace o tom, zda počítač využívá adaptér BLUETOOTH a jak ho vypnout, naleznete v návodu k použití dodaném s počítačem.
 1. Uveďte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.

  Provádíte-li párování sluchátek s mikrofonem se zařízením poprvé po jejich zakoupení nebo po inicializaci sluchátek s mikrofonem (sluchátka s mikrofonem neobsahují žádné informace o párování), na vypnutých sluchátkách s mikrofonem stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund. Sluchátka s mikrofonem se automaticky přepnou do režimu párování.

  Při párování druhého a každého dalšího zařízení (sluchátka s mikrofonem obsahují informace o párování pro jiná zařízení) stiskněte a přidržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.

  Po uvolnění tlačítka zkontrolujte, zda indikátor bliká střídavě modře a červeně. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH pairing“ (Párování BLUETOOTH).

 2. Probuďte počítač z režimu spánku.
 3. Zaregistrujte sluchátka s mikrofonem pomocí počítače.
  1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

  2. Vyberte volbu [Change PC settings] ovládacího tlačítka [Settings].

  3. Vyberte volbu [Devices] v možnosti [PC settings].

  4. Vyberte volbu [Add a device].
  5. Vyberte volbu [MDR-XB50BS].

   Pokud se na obrazovce počítače zobrazí požadavek na zadání hesla (*), zadejte „0000“.

   Sluchátka s mikrofonem a počítač jsou vzájemně spárovány a připojeny. Ozve se hlasové upozornění „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH připojeno).

   Pokud nejsou připojeny, viz „Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8 / Windows 8.1)“.

   Pokud se na displeji nezobrazí údaj [MDR-XB50BS], zopakujte postup znovu od kroku 3.

   *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“ nebo „Přístupový klíč“.

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování do přibl. 5 minut, bude režim párování zrušen a sluchátka s mikrofonem budou vypnuta. V takovém případě začněte znovu od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení BLUETOOTH spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Sluchátka s mikrofonem jsou již spárována s 8 zařízeními a mají být spárována s dalším.
   Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, spárované zařízení s nejstarším časem připojení bude nahrazeno tímto novým zařízením.
  • Byly-li informace o párování sluchátek s mikrofonem vymazány ze zařízení BLUETOOTH.
  • Při inicializaci sluchátek s mikrofonem jsou odstraněny všechny informace o párování.
   V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek s mikrofonem z daného zařízení BLUETOOTH a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka s mikrofonem je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z jednoho z nich.

Tip