Upozornění

Nahlédněte také do „Poznámky k používání fotoaparátu“ v Návod k obsluze (přiložen) k tomuto přístroji.

Zálohování paměťových karet

V následujících případech může dojít k poškození dat. Kvůli ochraně nezapomeňte data zálohovat.

 • Když vyjmete paměťovou kartu, odpojíte kabel USB nebo vypnete přístroj, když zrovna provádí činnost čtení nebo zápisu.
 • Když používáte paměťovou kartu na místech vystavených statické elektřině nebo elektromagnetickému rušení.

Chyba souboru databáze

Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která neobsahuje soubor databáze obrazů, a zapnete napájení, přístroj automaticky vytvoří soubor databáze obrazů, na který spotřebuje určitou kapacitu paměťové karty. Proces může trvat delší dobu, a dokud se nedokončí, přístroj nelze používat.
Pokud nastane chyba souboru databáze, prostřednictvím aplikace PlayMemories Home vyexportujte všechny snímky do svého počítače a paměťovou kartu poté naformátujte v tomto přístroji.

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech

 • Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě.
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, a to může způsobit poruchu.
 • Ukládání na přímém slunci nebo v blízkosti topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu, může dojít k deformacím, a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených silným vibracím
 • V blízkosti silného magnetického pole
 • Na písčitých nebo prašných místech
  Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.
 • Na místech, kde je vysoká vlhkost
  Může to způsobit plíseň na objektivu.

Skladování

Pokud je fotoaparát po použití znečištěn, očistěte jej. Voda, prach, sůl, písek atd., který se dostane do fotoaparátu, může způsobit poruchu.

Opatření pro nošení

 • Nenoste fotoaparát s připojeným stativem. Otvor pro stativ by se mohl poškodit.
 • Nevyvíjejte na fotoaparát nadměrnou sílu, například držením za displej nebo blesk, údery do objektivu atd.

Provozní teploty

Nedoporučuje se fotografovat v extrémně studeném nebo teplém prostředí mimo tento rozsah.

Sražená vlhkost

 • Při rychlém přemístění přístroje z chladného do teplého prostředí může v jeho vnitřku dojít ke kondenzaci vlhkosti. Tato kondenzace může způsobit poruchu přístroje.
 • Abyste zabránili kondenzaci vlhkosti, když přinesete přístroj přímo z chladného do teplého prostředí, nejprve jej umístěte do plastového sáčku a uzavřete jej, abyste zabránili přístupu vzduchu. Počkejte asi hodinu, dokud teplota přístroje nedosáhne teploty okolí.
 • Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, přístroj vypněte a počkejte zhruba hodinu, než se vlhkost odpaří. Pamatujte si, že pokud se pokusíte fotografovat se zbytkovou vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

Kompatibilita obrazových dat

Tento přístroj odpovídá univerzálnímu standardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedenému organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

Videa XAVC S lze přehrávat pouze na zařízeních podporujících XAVC S.

Displej a hledáček

 • Pokud fotoaparát používáte v chladném prostředí, může snímek zanechávat stopu. Nejedná se o závadu.
 • Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.
 • Pokud se na displej dostaly kapky vody nebo jiné tekutiny, otřete je suchou tkaninou. Pokud zůstane displej mokrý, jeho povrch se může změnit nebo poškodit. Může to způsobit poruchu.
 • Pokud je objekt příliš blízko, na snímku se může objevit prach nebo otisky prstů z objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem atd.
 • Fotoaparát používá magnetické součásti včetně magnetů. Neumisťujte do blízkosti fotoaparátu zmagnetizované předměty, například kreditní karty a diskety.

Služby a software poskytované jinými společnostmi

Síťové služby, obsah a [operační systém a] software tohoto přístroje mohou podléhat specifickým smluvním podmínkám a mohou být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny a je možné, že bude vyžadovat poplatky, registrace a informace o kreditních kartách.