Poznámky týkajúce sa akumulátora

Poznámky týkajúce sa akumulátora

 • Používajte len akumulátory určené pre tento výrobok.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je odolný voči vode.
 • Akumulátor nenechávajte na mimoriadne horúcich miestach, ako napríklad v aute alebo na priamom slnečnom svetle.

Nabíjanie akumulátora

 • Pred prvým použitím tohto výrobku nabite akumulátor (je súčasťou dodávky).
 • Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Nabite akumulátor pred každým použitím výrobku, aby ste neprišli o žiadnu príležitosť nasnímať zábery.
 • Nenabíjajte akumulátory okrem akumulátorov určených pre tento výrobok. V opačnom prípade môže dôjsť k únikom elektrolytu, prehrievaniu, výbuchom, zasiahnutiam elektrickým prúdom, popáleninám alebo zraneniam.
 • Ak kontrolka nabíjania bliká, keď akumulátor nie je úplne nabitý, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Akumulátor sa nemusí účinne nabiť pri teplote mimo tohto rozsahu.
 • Keď pripojíte tento výrobok a prenosný počítač, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, úroveň nabitia batérie prenosného počítača sa môže znížiť. Nenabíjajte tento výrobok pomocou prenosného počítača príliš dlho.
 • Nezapínajte/nereštartujte počítač, neuvádzajte počítač z kľudového do prevádzkového režimu, ani nevypínajte počítač, pokiaľ je tento výrobok pripojený k počítaču prostredníctvom USB kábla. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche tohto výrobku. Odpojte tento výrobok a počítač pred vykonávaním vyššie uvedených činností.
 • Nabíjanie sa nedá zaručiť, ak používate svojpomocne zhotovený alebo upravený počítač.
 • Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu výdrže akumulátora.

Indikátor stavu akumulátora

 • Indikátor stavu batérie sa zobrazí na displeji.

  A: Vysoká úroveň nabitia akumulátora

  B: Akumulátor je vybitý

 • Trvá to približne minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu batérie.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Ak sa indikátor stavu akumulátora nezobrazí na displeji, stlačením tlačidla DISP (Nastavenie zobrazenia) ho zobrazíte.

Čas nabíjania (úplné nabitie)

Čas nabíjania je približne 150 minút pri použití nabíjačky (je súčasťou dodávky) a približne 285 minút pri použití sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky).

Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.

Účinné používanie akumulátora

 • Výkon batérie klesá v prostredí s nízkou teplotou. To znamená, že prevádzkový čas akumulátora na miestach s nízkou teplotou je kratší. Aby sa zaistilo dlhšie používanie akumulátora, odporúčame vložiť akumulátor do vrecka blízko tela, aby sa zohrial, a potom ho vložiť do tohto výrobku bezprostredne pred začatím snímania. Ak máte vo vrecku akékoľvek kovové predmety, ako sú napríklad kľúče, dávajte pozor, aby nedošlo k skratu.
 • Akumulátor sa rýchlo vybije, ak budete často používať blesk alebo funkciu nepretržitého snímania, často zapínať/vypínať fotoaparát alebo nastavíte veľmi vysoký jas monitora.
 • Pred snímaním samotných záberov odporúčame pripraviť si náhradné akumulátory a zhotoviť skúšobné zábery.
 • Ak je konektor akumulátora znečistený, je možné, že sa výrobok nebude dať zapnúť alebo sa akumulátor nenabije správne. V takomto prípade vyčistite batériu jemným poutieraním akéhokoľvek prachu mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom.

Spôsob skladovania akumulátora

Aby sa zachovala funkcia akumulátora, nabite akumulátor a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte minimálne raz do roka pred jeho uskladnením. Akumulátor skladujte na chladnom, suchom mieste po jeho vybratí z fotoaparátu.

Životnosť akumulátora

 • Životnosť akumulátora je obmedzená. Ak budete opakovane alebo dlhodobo používať rovnakú batériu, jej kapacita postupne klesne. Ak dôjde k značnému skráteniu disponibilného času akumulátora, pravdepodobne nastal čas na jeho výmenu za nový akumulátor.
 • Životnosť akumulátora sa mení podľa spôsobu jeho skladovania a podľa prevádzkových podmienok a prostredia, v ktorých sa každý akumulátor používa.