Nastavenie spôsobu preskakovania medzi zábermi (Image Jump Setting)

Nastaví sa to, ktorý ovládač a spôsob sa majú použiť na preskakovanie medzi zábermi počas prehliadania. Môžete rýchlo nájsť chránené zábery alebo zábery nastavené s určitým hodnotením.

  1. MENU(Playback) → [Image Jump Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Select Dial:
Zvolí sa ovládač na preskakovanie medzi zábermi.
Image Jump Method:
Nastaví sa typ záberov, ktoré sa majú prehliadať pomocou funkcie preskakovania záberov Image Jump.

Poznámka

  • [Image Jump Setting] je dostupné len vtedy, keď je [View Mode] nastavený na [Date View].Ak sa [View Mode] nenastaví na [Date View], fotoaparát bude vždy zobrazovať každý záber bez preskakovania, keď použijete ovládač zvolený pomocou [Select Dial].
  • Pri použití funkcie preskakovania záberov Image Jump sa súbory videozáznamov vždy preskočia.