Zobrazenie načasovania spustenia (Shoot. Timing Disp.)

Nastaví sa spôsob zobrazenia načasovania spustenia uzávierky na displeji počas snímania bez zatemnenia.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Shoot. Timing Disp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On: Type1/On: Type2:
Zobrazí sa rámček okolo rámčeka zaostrovania.
On: Type3/On: Type4:
Zobrazí sa v štyroch rohoch displeja.
Off:
Počas snímania bez zatemnenia sa načasovanie spustenia uzávierky nezobrazí.

[On: Type1] / [On: Type2] (Príklad)

[On: Type3] / [On: Type4]