PC Remote(Wired LAN): Pairing

Zabraňuje útoku hackerov na fotoaparát, keď je pripojený k počítaču prostredníctvom smerovača.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.

  1. MENU → (Network) → [PC Remote(Wired LAN)][Pairing].
    Zobrazia sa názov zariadenia a adresa MAC fotoaparátu.
  2. Odošlite žiadosť o pripojenie z počítača, ktorý sa má pripojiť k fotoaparátu.
  3. Zvoľte [OK], keď sa na monitore fotoaparátu zobrazí hlásenie.
    Spustí sa pripájanie fotoaparátu a počítača.
  4. Keď sa zriadi pripojenie, zvoľte [OK] na zatvorenie obrazovky párovania.