Používanie položiek MENU

Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa všetkých úkonov fotoaparátu vrátane snímania, prehliadania a spôsobu obsluhy. Funkcie fotoaparátu môžete vykonávať aj z MENU.

  1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte prostredie ponuky.

  2. Zvoľte požadované nastavenie, ktoré chcete upraviť, a to pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
    • Zvoľte ikonu v hornej časti displeja (A) a stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska sa presuňte na ďalšiu záložku MENU.
    • Na nasledujúcu záložku MENU sa môžete posunúť stlačením tlačidla Fn.
    • Môžete prejsť späť na predchádzajúcu obrazovku stlačením tlačidla MENU.

  3. Zvoľte požadovanú hodnotu nastavenia a stlačením stredu svoju voľbu potvrďte.

Rada

  • Môžete zobraziť obrazovku ponuky priradením funkcie [MENU] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key] alebo [Custom Key] a potom stlačením daného tlačidla.