Interval Shoot Func.

Môžete automaticky nasnímať sériu statických záberov s intervalom snímania a počtom záberov, ktoré ste vopred nastavili (intervalové snímanie). Potom môžete vytvoriť videozáznam zo statických záberov získaných pomocou intervalového snímania s použitím počítačového softvéru Imaging Edge (Viewer). Videozáznam sa nedá vytvoriť zo statických záberov vo fotoaparáte.
Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 6.00 alebo novšej.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][On].
 2. MENU (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.] → Zvoľte položku, ktorú chcete nastaviť a požadované nastavenie.
 3. Stlačte tlačidlo spúšte.

  Keď uplynie čas nastavený pre [Shooting Start Time], spustí sa snímanie.

  • Keď sa dokončí počet záberov nastavený pre [Number of Shots], fotoaparát sa vráti na obrazovku pohotovostného režimu intervalového snímania.

Podrobnosti položky ponuky

Interval Shooting:
Nastavenie možnosti vykonávania intervalového snímania. ([On]/[Off])
Shooting Start Time:
Nastaví sa čas od stlačenia tlačidla spúšte po spustenie intervalového snímania. (1 sekunda až 99 minút 59 sekúnd)
Shooting Interval:
Nastaví sa interval snímania (čas od spustenia jednej expozície po spustenie expozície pre nasledujúci záber). (1 sekunda až 60 sekúnd)
Number of Shots:
Nastavenie počtu záberov pre intervalové snímanie. (1 záber až 9999 záberov)
AE Tracking Sensitivity:
Nastaví sa citlivosť sledovania automatickej expozície voči zmene svetelnosti počas intervalového snímania. Ak zvolíte [Low], zmeny expozície počas intervalového snímania budú plynulejšie. ([High]/[Mid]/[Low])
Shutter Type in Interval:
Nastaví sa typ uzávierky počas intervalového snímania. ([Mechanical Shutter]/[Electronic Shutter])
Shoot Interval Priority:
Nastaví sa možnosť uprednostnenia intervalu snímania, keď je expozičný režim [Program Auto] alebo [Aperture Priority] a rýchlosť uzávierky sa zníži oproti času nastavenému pre [Shooting Interval]. ([On]/[Off])

Rada

 • Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas intervalového snímania, intervalové snímanie sa ukončí a fotoaparát sa vráti na obrazovku pohotovostného režimu intervalového snímania.
 • Ak sa chcete vrátiť do režimu normálneho snímania, zvoľte MENU → (Camera Settings1) → [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][Off].
 • Ak stlačíte tlačidlo, ktorému sa priradila niektorá z nasledujúcich funkcií, v momente, keď sa spustilo snímanie, daná funkcia zostane aktívna počas intervalového snímania aj bez podržania stlačeného príslušného tlačidla.
  • [AEL hold]
  • [ AEL hold]
  • [AF/MF Control Hold]
  • [Regist. AF Area hold]
  • [AWB Lock Hold]
  • [My Dial 1 during Hold][My Dial 3 during Hold]
 • Statické zábery nasnímané pomocou intervalového snímania sa zobrazia ako skupina na obrazovke prehrávania.
 • Statické zábery nasnímané pomocou intervalového snímania sa dajú prehrávať nepretržite vo fotoaparáte. Ak zamýšľate vytvoriť videozáznam s použitím daných statických záberov, môžete si vopred pozrieť výsledok.

Poznámka

 • Môže sa stať, že sa nastavený počet záberov nebude dať zaznamenať, a to v závislosti od stavu nabitia batérie a veľkosti voľného miesta na záznamovom médiu. Počas snímania privádzajte napájanie prostredníctvom USB a používajte pamäťovú kartu s dostatočným miestom.
 • Počas intervalového snímania (vrátane času medzi stlačením tlačidla spúšte a spustením snímania) nie je možné vykonávať úkony MENU, ale je možné vykonávať úkony ovládača. Úkony MENU je možné vykonávať až do stlačenia tlačidla spúšte.
 • Počas intervalového snímania sa nebude automatická kontrola záberov zobrazovať.