Wyszukiwanie stacji według grupy stacji

Przed użyciem ustaw [Seek By] na [Station Gp] w celu wyszukiwania według grup stacji.

  1. Dotknij SEEK+/–, aby wyszukać stację.

    Skanowanie zatrzymuje się, gdy urządzenie odbierze stację. Wyszukaj, aż żądana stacja zostanie odebrana.

Wyszukiwanie grupy stacji

Dotknij i przytrzymaj / (lewo/prawo), aby wyszukać grupę stacji i zwolnij, gdy zostanie wyświetlona żądana grupa stacji.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Podczas odbierania stacji, którą chcesz zapisać, dotknij i przytrzymaj żądany numer zaprogramowanej stacji.

Odbieranie zapisanych stacji

Dotknij żądany numer zaprogramowanej stacji.