Bracket pojedynczy

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Po zakończeniu zapisu można wybrać najlepiej nadające się zdjęcie.
Z uwagi na fakt, że po każdorazowym naciśnięciu przycisku migawki rejestrowany jest pojedynczy obraz, można regulować ostrość lub kompozycję w przypadku każdego ujęcia.

 1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ustaw. bracketingu][Typ bracketingu][Bracket pojedynczy] → odpowiedni tryb.
  • Ekran ustawień w przypadku opcji [Typ bracketingu] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
  • Naciśnij przycisk migawki w przypadku każdego zdjęcia.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Na przykład, po wybraniu opcji [Bracket pojed.: 3 zdj. co 0,3EV] zostaną kolejno zarejestrowane trzy obrazy przy wartości ekspozycji przesuniętej w górę i w dół o 0,3 EV.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Po skompensowaniu ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
 • Fotografowanie w trybie bracketingu jest niedostępne w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]