Ustaw. bracketingu

Istnieje możliwość ustawienia typu bracketingu lub samowyzwalacza w trybie bracketingu oraz ustalenia kolejności rejestrowania obrazów przy bracketingu ekspozycji lub bracketingu balansu bieli.

  1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
  2. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ustaw. bracketingu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Typ bracketingu:
Określenie typu rejestrowania w trybie bracketingu.
(Bracket seryjny/Bracket pojedynczy/Brack.bal.bieli/Bracket DRO)
Samowy. przy brack.:
Ustawianie, czy podczas fotografowania w trybie bracketingu ma być używany samowyzwalacz. Pozwala również ustawić liczbę sekund do zwolnienia migawki, jeżeli używany jest samowyzwalacz.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Kolejn.bracket:
Ustawianie kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0→-→+/-→0→+)