Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami BLUETOOTH w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej. Przed nawiązaniem pierwszego połączenia BLUETOOTH konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Komputer zapewnia funkcję BLUETOOTH, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 • Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 • W zależności od komputera, może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. Aby sprawdzić, czy adapter BLUETOOTH jest wbudowany, a także uzyskać informacje dotyczące jego włączania, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, gdy zestaw jest wyłączony. Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH).

 2. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 3. Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
  2. Kliknij opcję [Devices].

  3. Kliknij kartę [Bluetooth], a następnie kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

  4. Wybierz opcję [MDR-XB80BS], a następnie kliknij przycisk [Pair].

Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [MDR-XB80BS], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

*Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:

  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Zestaw nagłowny jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  • Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach.
   W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

Wskazówka