Parkoppla och ansluta en Android-smarttelefon

Parkopplingen krävs för att upprätta en länk mellan BLUETOOTH-enheter för trådlös anslutning.

Du måste parkoppla en enhet med headsetet innan du kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar parkopplingen:

 • Smarttelefonen är placerad inom en meter från headsetet.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Du har bruksanvisningen till smarttelefonen till hands.
 1. Aktivera parkopplingsläget på headsetet.

  När du parkopplar headsetet med en enhet första gången efter köpet eller efter att du har initierat headsetet (headsetet saknar parkopplingsinformation), ska du hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder när headsetet är avstängt. Headsetet sätts automatiskt i parkopplingsläge.

  När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter), ska du hålla -knappen intryckt i cirka sju sekunder.

  Kontrollera att indikatorn blinkar omväxlande blå och röd när du släpper upp knappen. Meddelandet ”BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-parkoppling) avges från röstguiden.

 2. Lås upp skärmen på Android-smarttelefonen om den är låst.
 3. Sök efter headsetet på smarttelefonen.
  1. Välj [Setting] – [Bluetooth].
  2. Tryck på [] vid [Bluetooth] för att aktivera BLUETOOTH-funktionen.

  3. Tryck på [Bluetooth].

 4. Tryck på [Search for devices].
 5. Tryck på [h.ear (MDR-EX750BT)].

  Skriv ”0000” om det krävs ett lösenord* på smarttelefonen.

  Headsetet och smarttelefonen parkopplas och ansluts. Meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) avges från röstguiden.

  Om de inte ansluts, se ”Ansluta en parkopplad Android-smarttelefon”.

  Upprepa från steg 3 om [h.ear (MDR-EX750BT)] inte visas på displayen.

  *Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller PIN-nummer.

Obs!

 • Om parkopplingen inte sker inom fem minuter, avbryts parkopplingsläget och headsetet stängs av. Börja i så fall om från steg 1.
 • När BLUETOOTH-enheterna har parkopplats, behöver du inte upprepa parkopplingen utom i följande fall:
  • När parkopplingsinformationen har raderats efter en reparation eller liknande.
  • När headsetet redan är parkopplat med åtta enheter och en ny enhet måste parkopplas.
   Headsetet kan parkopplas med upp till åtta enheter. Om en nionde enhet parkopplas, ersätts den först parkopplade enheten.
  • När parkopplingsinformationen om headsetet har raderats på BLUETOOTH-enheten.
  • När headsetet initieras, raderas all parkopplingsinformation.
   Radera i så fall parkopplingsinformationen från BLUETOOTH-enheten och genomför parkopplingen igen.
 • Headsetet kan parkopplas med flera enheter samtidigt, men kan bara spela upp musik från en parkopplad enhet i taget.

Tips