Parkoppla och ansluta andra BLUETOOTH-enheter

Parkopplingen krävs för att upprätta en länk mellan BLUETOOTH-enheter för trådlös anslutning.

Du måste parkoppla en enhet med headsetet innan du kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar parkopplingen:

 • BLUETOOTH-enheten är placerad inom en meter från mottagaren.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Du har bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten till hands.
 1. Aktivera parkopplingsläget på headsetet.

  När du parkopplar headsetet med en enhet första gången efter köpet eller efter att du har initierat headsetet (headsetet saknar parkopplingsinformation), ska du hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder när headsetet är avstängt. Headsetet sätts automatiskt i parkopplingsläge.

  När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter), ska du hålla -knappen intryckt i cirka sju sekunder.

  Kontrollera att indikatorn blinkar omväxlande blå och röd när du släpper upp knappen. Meddelandet ”BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-parkoppling) avges från röstguiden.

 2. Utför parkopplingen på BLUETOOTH-enheten för att söka efter headsetet.

  [h.ear MDR-EX750BT] visas i listan med identifierade enheter på displayen på BLUETOOTH-enheten. Upprepa åtgärden från steg 1 om texten inte visas.

 3. Välj [h.ear (MDR-EX750BT)].

  Skriv ”0000” om det krävs ett lösenord* på BLUETOOTH-enheten.

  *Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller PIN-nummer.

 4. Upprätta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

  Beroende på BLUETOOTH-enheten kan headsetet automatiskt anslutas till enheten så snart de har parkopplats.

  När enheten är ansluten, avges meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) från röstguiden.

Obs!

 • Om parkopplingen inte sker inom fem minuter, avbryts parkopplingsläget och headsetet stängs av. Börja i så fall om från steg 1.
 • När du parkopplar en BLUETOOTH-enhet som saknar display eller inte kan visa en lista med identifierade enheter, kan du parkoppla enheten genom att sätta både headsetet och BLUETOOTH-enheten i parkopplingsläge. Om lösenordet har angetts till något annat än ”0000” på BLUETOOTH-enheten, går det inte att parkoppla den med headsetet.
 • När BLUETOOTH-enheterna har parkopplats, behöver du inte upprepa parkopplingen utom i följande fall:
  • När parkopplingsinformationen har raderats efter en reparation eller liknande.
  • När headsetet redan är parkopplat med åtta enheter och en ny enhet måste parkopplas.
   Headsetet kan parkopplas med upp till åtta enheter. Om en nionde enhet parkopplas, ersätts den först parkopplade enheten.
  • När parkopplingsinformationen om headsetet har raderats på BLUETOOTH-enheten.
  • När headsetet initieras, raderas all parkopplingsinformation.
   Radera i så fall parkopplingsinformationen från BLUETOOTH-enheten och genomför parkopplingen igen.
 • Headsetet kan parkopplas med flera enheter samtidigt, men kan bara spela upp musik från en parkopplad enhet i taget.

Tips