Parkoppla och ansluta en iPhone

Parkopplingen krävs för att upprätta en länk mellan BLUETOOTH-enheter för trådlös anslutning.

Du måste parkoppla en enhet med headsetet innan du kan upprätta en BLUETOOTH-anslutning första gången.

Kontrollera följande innan du påbörjar parkopplingen:

 • iPhone är placerad inom en meter från headsetet.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Du har bruksanvisningen till iPhone till hands.
 1. Aktivera parkopplingsläget på headsetet.

  När du parkopplar headsetet med en enhet första gången efter köpet eller efter att du har initierat headsetet (headsetet saknar parkopplingsinformation), ska du hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder när headsetet är avstängt. Headsetet sätts automatiskt i parkopplingsläge.

  När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet (headsetet har parkopplingsinformation för andra enheter), ska du hålla -knappen intryckt i cirka sju sekunder.

  Kontrollera att indikatorn blinkar omväxlande blå och röd när du släpper upp knappen. Meddelandet ”BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-parkoppling) avges från röstguiden.

 2. Lås upp skärmen på iPhone om den är låst.
 3. Välj BLUETOOTH-inställningen på iPhone.
  1. Välj [Settings].
  2. Tryck på [Bluetooth].

  3. Tryck på [] för att ändra den till [] (aktivera BLUETOOTH-funktionen).

 4. Tryck på [h.ear (MDR-EX750BT)].

  Skriv ”0000” om det krävs ett lösenord* på iPhone.

  Headsetet och iPhone parkopplas och ansluts. Meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) avges från röstguiden.

  Om de inte ansluts, se ”Ansluta en parkopplad iPhone”.

  Upprepa från steg 3 om [h.ear (MDR-EX750BT)] inte visas på displayen.

  *Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller PIN-nummer.

Obs!

 • Om parkopplingen inte sker inom fem minuter, avbryts parkopplingsläget och headsetet stängs av. Börja i så fall om från steg 1.
 • När BLUETOOTH-enheterna har parkopplats, behöver du inte upprepa parkopplingen utom i följande fall:
  • När parkopplingsinformationen har raderats efter en reparation eller liknande.
  • När headsetet redan är parkopplat med åtta enheter och en ny enhet måste parkopplas.
   Headsetet kan parkopplas med upp till åtta enheter. Om en nionde enhet parkopplas, ersätts den först parkopplade enheten.
  • När parkopplingsinformationen om headsetet har raderats på BLUETOOTH-enheten.
  • När headsetet initieras, raderas all parkopplingsinformation.
   Radera i så fall parkopplingsinformationen från BLUETOOTH-enheten och genomför parkopplingen igen.
 • Om parkopplingsinformationen raderades i samband med att du initierade headsetet eller liknande, ska du radera parkopplingsinformationen om headsetet från iPhone och parkoppla dem igen.
 • Headsetet kan parkopplas med flera enheter samtidigt, men kan bara spela upp musik från en parkopplad enhet i taget.

Tips