Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniu fabrycznym, zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim w następujących sytuacjach.

Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Podczas włączania zasilania: „Power on” (Zasilanie włączone)
 • Podczas wyłączania zasilania: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
 • Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
 • Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
 • Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
 • Podczas sprawdzania poziomu naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
 • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
 • W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)
 • Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
 • Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
 • Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Ambient Sound Control off” (Regulacja dźwięków otoczenia wyłączona)
 • Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
 • Gdy Amazon Alexa nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

Uwaga

 • Nawet w przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych, język nie zostanie zmieniony.
 • Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłowny i włącz go ponownie.