Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Wyłącz zestaw nagłowny, gdy przewód USB Type-C jest odłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk i przycisk przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik w kolorze niebieskim mignie cztery razy ( ), a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany. Operacja ta resetuje ustawienie głośności itp. oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Uwaga

  • Nawet przypadku zainicjowania zestawu nagłownego, zaktualizowane oprogramowanie jest zachowywane.
  • Nawet w przypadku zainicjowania zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych, język nie zostanie zmieniony.