Uparivanje i povezivanje sa drugim BLUETOOTH uređajima

Uparivanje je postupak koji je potreban da bi se između BLUETOOTH uređaja napravila veza koja omogućava bežično povezivanje.

Morate da uparite uređaj sa slušalicama da biste mogli da uspostavite BLUETOOTH vezu prvi put.

Pre nego što započnete radnju uparivanja, uverite se u sledeće:

 • BLUETOOTH uređaj se nalazi bliže od 1 m od slušalica.
 • Slušalice su dovoljno napunjene.
 • Pri ruci je uputstvo za upotrebu BLUETOOTH uređaja.
 1. Uvedite slušalice u režim za uparivanje.

  Kada uparite slušalice sa uređajem prvi put nakon kupovine ili kada inicijalizujete slušalice (kada slušalice nemaju informacije o uparivanju), pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde kada se slušalice isključe. Slušalice automatski ulaze u režim uparivanja.

  Kada uparujete drugi ili sledeći uređaj (slušalice imaju informacije o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite dugme na slušalicama oko 7 sekundi.

  Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon što otpustite dugme. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH uparivanje).

 2. Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste potražili ove slušalice.

  [MDR-XB650BT] će se prikazati na listi detektovanih uređaja na ekranu BLUETOOTH uređaja. Ako se ne prikazuje, ponovite ovaj postupak od 1. koraka.

 3. Izaberite [MDR-XB650BT].

  Ako je potrebno uneti šifru (*) na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.

  *Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“ ili „lozinka“.

 4. Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.

  U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, slušalice će možda biti automatski povezane sa uređajem čim se upare.

  Kada se veza uspostavi, Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

Napomena

 • Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja će biti otkazan i slušalice će se isključiti. U tom slučaju, počnite ponovo od 1. koraka.
 • Kada uparujete BLUETOOTH uređaj koji ne može da prikaže listu prepoznatih uređaja ili nema displej, možda ćete moći da ga uparite tako što ćete i slušalice i BLUETOOTH uređaj postaviti u režim uparivanja. Ako je tada na BLUETOOTH uređaju podešena šifra različita od „0000“, uparivanje sa slušalicama nije moguće.
 • Kada se BLUETOOTH uređaji upare, nema potrebe da ih ponovo uparujete, osim u sledećim slučajevima:
  • Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke.
  • Slušalice su već uparene sa osam uređaja i uparuje se još jedan uređaj.
   Slušalice mogu da se upare sa najviše osam uređaja. Ako se novi uređaj uparuje nakon što je osam uređaja već bilo upareno, upareni uređaj čije povezivanje je najstarije će biti zamenjen novim.
  • Kada se informacije o uparivanju za slušalice izbrišu sa BLUETOOTH uređaja.
  • Kada se slušalice inicijalizuju, sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
   U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa BLUETOOTH uređaja, a zatim ih ponovo uparite.
 • Slušalice mogu da budu uparene sa više uređaja, ali u jednom trenutku muzika može da se reprodukuje samo sa jednog uparenog uređaja.

Savet