Търсене на файл от екрана със списък

  1. При възпроизвеждане от USB докоснете (списък).
    Показва се екранът със списък от текущо възпроизвеждания елемент.
    При свързване на USB устройството към USB порта докоснете (аудио) или (видео), за да подредите списъка по тип на файла.

  2. Докоснете желания елемент.
    Възпроизвеждането започва.