Възпроизвеждане от A/V устройство

  1. Изключете A/V устройството.
  2. Намалете силата на звука на приемника.
  3. Свържете A/V устройството към A/V IN терминала на приемника.
  4. Натиснете HOME, след което докоснете [A/V IN].
  5. Включете A/V устройството.
    Възпроизвеждането започва.