Общи настройки (General)

Language

Избира езика на показване: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Активира демонстрацията: [OFF], [ON].


Date/Time

Елемент Подробна информация
Set Date/Time Настройва датата и часа на часовника: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-AX3250(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Избира формата: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Избира формата: [12-hour], [24-hour].

Beep

Активира работния сигнал: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Избира изображението от камерата за обратно виждане: [OFF], [Normal], [Reverse] (огледално изображение).
[Guide Line Adjust] регулира водача на изображението от камерата за обратно виждане.
Докоснете близката страна или далечната страна (червени части) на водача, за да регулирате.

Илюстрация, показваща правилния начин за регулиране на камерата за обратно виждане

Докоснете /// (наляво/нагоре/надясно/надолу), за да регулирате позицията на водача, и докоснете (навътре) или (навън), за да регулирате ширината на водача.


Steering Control

Избира режима на входа за свързаното дистанционно управление. За предотвратяване на повреда се уверете, че преди употреба сте избрали режим на входа, който съответства на свързаното дистанционно управление.

Елемент Подробна информация
Custom Режим на входа за дистанционното управление от волана (следвайте процедурите на (регистриране/настройка), за да регистрирате функции на свързаното дистанционно управление).
Preset Режим на входа за дистанционното управление с кабел без дистанционното управление от волана.
(регистриране/настройка) Появява се екранът с бутоните за управление.
Натиснете и задръжте бутона, който искате да присвоите на волана. Бутонът на екрана светва (режим на готовност).
Натиснете и задръжте бутона на волана, на който искате да зададете функцията. Бутонът на екрана ще промени цвета си (осветен или ограден с оранжева линия).
За регистриране на други функции повторете стъпки и .

(Налично е само когато [Steering Control] е зададено на [Custom].)

Забележка

  • Докато задавате настройките, свързаното дистанционно управление не може да бъде използвано, макар че някои функции вече са регистрирани. Използвайте бутоните на приемника.
  • Ако при регистрирането възникне грешка, цялата регистрирана информация се изчиства. Започнете регистрирането от началото.
  • Тази функция може да не е налична на някои превозни средства. За подробности относно съвместимостта на Вашето превозно средство посетете сайта за поддръжка.

Driving Position

Избира положението на шофиране с цел оптимизиране на Apple CarPlay и Android Auto: [Left Side], [Right Side].


Tuning Steps (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN))

Задава FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата държава: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].


SXM Reset (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Инициализира настройките на SiriusXM Connect Vehicle Tuner (предварително зададени канали/родителски контрол): [Reset], [Cancel].


Factory Reset

Инициализира всички настройки и възстановява фабричните настройки.


Firmware Version

Актуализира и потвърждава версията на фърмуера.


Open Source Licenses

Показва софтуерните лицензи.