BLUETOOTH настройки (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Активира BLUETOOTH сигнала: [OFF], [ON], [Pairing] (влиза в режим на очакване на сдвояване).


Bluetooth Device Info

Показва информацията на BLUETOOTH устройството, свързано към приемника.
(Налично само когато [Bluetooth Connection] е зададена на [ON] и към приемника е свързано BLUETOOTH устройство.)


Bluetooth Reset

Инициализира всички настройки, свързани с BLUETOOTH, като например информация за сдвояване, хронология на обажданията, история на свързаните BLUETOOTH устройства и т.н.