Автоматично настроеният часовник не е точен.

  • Данните за часа в радиосигнала не са точни.
    • Натиснете HOME, изберете [Settings] [General] [Date/Time] [Set Date/Time], след което задайте на [Manual]. След това докоснете (регистриране/настройка) и настройте часовника ръчно.