Няма картина или се появява шум в картината.

  • Неправилно направена връзка.
    • Проверете връзката между този приемник и друго оборудване и задайте входния селектор на оборудването на източника, съответстващ на този приемник.
  • Монтажът не е правилен.
    • Монтирайте приемника под ъгъл, по-малък от 30°, в здрава част на автомобила.
  • Кабелът за паркиране (светлозелен) не е свързан към кабела за превключване на ръчната спирачка или ръчната спирачка не е задействана.
    • Проверете дали кабелът за паркиране е плътно свързан към кабела за превключване на ръчната спирачка, след това задействайте ръчната спирачка.