Използване на камерата за обратно виждане

  • Преди да се използва камерата за обратно виждане (не е предоставена), е необходимо да бъде монтирана.
  • Изображението от камерата за обратно виждане, свързана към CAMERA IN терминала, се показва, когато:
    • Задният фар на автомобила ви светне (или лостът за превключване е поставен в позиция R (назад)).
    • Натиснете HOME, след това докоснете [Rear Camera].

Илюстрация за свързването на камерата за обратно виждане към приемника