Налични операции по време на обаждане

За регулиране на силата на тона за звънене

Натиснете VOL (сила на звука) +/- по време на приемане на обаждане.

За регулиране на силата на гласа на говорещия

Натиснете VOL (сила на звука) +/- по време на обаждане.

За регулиране на силата на звука за другата страна (регулиране на усилването на микрофона)

По време на обаждане със свободни ръце докоснете (опция), след което задайте [MIC Gain] на [High], [Middle] или [Low].

За намаляване на ехото и шума (режим за потискане на ехото/шума)

По време на обаждане докоснете (опция), след което задайте [Speech Quality] на [Mode 1] или [Mode 2].

За превключване между режим за свободни ръце и ръчен режим

По време на обаждане докоснете (високоговорител/телефон) за превключване на аудиото на обаждането между приемника и мобилния телефон.

Забележка

  • В зависимост от мобилния телефон тази операция може да не е налична.

За автоматично отговаряне на входящи повиквания

Докоснете (опция), след което задайте [Auto Answer] на [ON].