System fungerer ikke ordentligt.

Nulstil systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.

Brug knapperne på systemet til at udføre denne betjening.

  1. Kobl netledningen fra systemet, og kobl den derefter til igen.
  2. Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.
  3. Hold ned på GUITAR og MEGA BASS i ca. 3 sekunder.

    [RESET] vises på displayet.

    Efter nulstillingen er færdig, genstarter systemet automatisk. Tryk på (strøm) for at tænde for systemet.

    Alle brugerkonfigurerede indstillinger som fx parringsregistreringsinformationen nulstilles til standardindstillingerne fra fabrikken.