Afspilbare diske eller filer på diske/USB-enhed

Systemet understøtter de følgende filformater og diske.

Afspilbare diske

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW in AUDIO CD-format

 • CD-R/-RW/-ROM in DATA CD*1-format som indeholder MP3-filerne (.mp3)*2*3 og er i overensstemmelse med ISO 9660*4 niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format).

Afspilbare filer på USB-enhed

MP3-filer (.mp3)*2*3, WMA-filer (.wma)*3*5, AAC-filer (.m4a/.mp4/.3gp)*3*6, WAV-filer (.wav)*3

*1 DATA CD, som er oprettet i pakkeskrivningsformat, eller som ikke er blevet korrekt færdiggjort, kan ikke afspilles.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret med ISO/MPEG for komprimerede lyddata. MP3-filer skal være i MPEG 1 Audio Layer 3-format. MP3 PRO-lydfilen kan afspilles som MP3-fil.

*3 Filer med kopibeskyttelse (Digital Rights Management (Forvaltning af digitale rettigheder)) kan ikke afspilles af dette system.

*4 Et logisk format af filer og mapper på CD-ROM'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization).

*5 WMA-fil i WMA DRM-, WMA Lossless- eller WMA PRO-format kan ikke afspilles.

*6 AAC-fil i AAC DRM- og AAC Lossless-format, eller som er kodet ved 96 kHz, kan ikke afspilles.

Bemærk!

 • Systemet vil forsøge at afspille alle data med filendelserne ovenfor, selv hvis de ikke er i det understøttede format. Afspilning af disse data kan muligvis generere en høj støjende lyd, som muligvis kan beskadige dit højttalersystem.

 • Du kan ikke afspille de følgende diske/filer:

  • En disk som har en ikke-standard udformning (fx hjerte, firkant, stjerne)

  • En disk hvorpå der sidder tape, papir eller et klistermærke

  • Filer, som er krypteret eller beskyttet med adgangskoder.

Bemærkninger om CD-R/-RW

I visse tilfælde kan en CD-R/-RW ikke afspilles på dette system pga. optagekvaliteten eller diskens fysiske tilstand, eller optageenhedens egenskaber og oprettelsessoftwaren. Se betjeningsvejledningen til optageenheden angående mere information.

Bemærkninger om diske

 • Dette produkt er designet til at afspille diske, som er i overensstemmelse med Compact Disc (CD)-standarden.

 • DualDisc og visse musikdiske kodet med kopibeskyttelsesteknologier, som ikke er i overensstemmelse med CD-standarden. Disse diske er derfor muligvis ikke kompatible med dette produkt.

Bemærk angående multisessionsdisk

Dette system kan afspille kontinuerlige sessioner på en disk, når de er optaget i det samme format, som den første session. Men afspilningen garanteres ikke.

Bemærkninger om afspilbare filer

 • Afspilning kan muligvis tage længere tid om at starte, når:

  • en DATA CD/USB-enhed er optaget med en kompliceret træstruktur.

  • lydfilerne i en anden mappe lige er blevet afspillet.

  • mange mapper eller filer på USB-enheden.

 • Systemet kan afspille en DATA CD eller en USB-enhed under de følgende forhold:

  • Op til en dybde på 8 mapper

  • Op til 256 mapper

  • Op til 999 filer på en disk

  • Op til 5.000 filer på en USB-disk

  • Op til 999 filer i en mappe

  Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.

 • Mapper, som ikke har nogen lydfiler, overspringes.

 • Filer overført vha. en enhed, som fx en computer, afspilles muligvis ikke i den rækkefølge, som de blev overført.

 • Afspilningsrækkefølgen er muligvis ikke anvendelig afhængigt af den software, som blev anvendt til at oprette lydfilen med.

 • Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware for understøttede formater, optageenheder og optagemedier kan ikke garanteres.

Bemærkninger om USB-enheder

 • Dette system er ikke garanteret til at kunne fungere med alle USB-enheder.

 • Tilslut ikke systemet og USB-enheden via en USB-hub.

 • Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af dette system.

 • Afspilningsrækkefølgen for systemet afviger muligvis fra afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede USB-enhed.

 • Inden du anvender en USB-enhed skal du sikre dig, at der ikke er nogen virusinficerede filer på USB-enheden.