Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik fra en disk (kun AUDIO CD- eller MP3-disk) til en USB-enhed tilsluttet til (USB)-porten på systemet.

Lydformatet for filer overført vha. dette system er MP3.

Bemærk om kopibeskyttet indhold

Den overførte musik er begrænset til privat anvendelse alene. Brug af musikken udover denne begrænsning kræver tilladelse af indehaverne af kopirettighederne.

Bemærk!

 • Fjern ikke USB-enheden under overførselsbetjeningen. Gør du det, kan det ødelægge dataene på USB-enheden eller beskadige selve USB-enheden.

 • MP3-filer overføres med den samme bithastighed som de originale filer.

 • Når du overfører fra AUDIO CD, kan du muligvis selv vælge bithastigheden inden overførsel.

 • USB-overførselsbetjening er forbudt, når disklåget er åbnet.

 1. Tilslut en overførbar USB-enhed til (USB)-porten.

  Bemærk!

  • Du kan anvende en USB-adapter (medfølger ikke) til at tilslutte USB-enheden til systemet, hvis USB-enheden ikke kan sættes ind i the(USB)-porten.

 2. Tryk på OPTIONS.

  Indstillingsmenuen vises på displayet.

 3. Tryk gentagne gange på /for at vælge [BIT RATE], og tryk derefter på (enter).
 4. Tryk gentagne gange på /for at vælge den bithastighed, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).
  • [128 KBPS]: Kodede MP3-filer har en mindre filstørrelse og lavere lydkvalitet.

  • [256 KBPS]: Kodede MP3-filer har en større filstørrelse men højere lydkvalitet.

  Tryk på OPTIONS for at forlade menuen.

 5. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [CD], isæt derefter en disk.
 6. Klargør lydkilden.
  • Synkroniseret overførsel: Overfør alle spor eller MP3-filer fra en disk til USB-enhed.

   Hvis systemet automatisk begynder afspille, skal du trykke to gange på (stop) for at stoppe afspilning helt.

   Når afspilning er stoppet, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE for at vælge den afspilningstilstand, som du ønsker.

  Bemærk!

  • Hvis du begynder at overføre i blandet afspilning eller gentaget afspilning, skifter den valgte afspilningstilstand automatisk til normal afspilning.

  • REC1-overførsel: Overfør et enkelt spor eller en MP3-fil under afspilning.

   Vælg sporet eller MP3-filen du ønsker at overføre, og start derefter afspilning.

 7. Tryk på REC TO USB.

  [PUSH ENTER] vises på displayet.

 8. Tryk på(enter).

  Overførslen starter og derefter vises [DO NOT REMOVE] på displayet. Fjern ikke USB-enheden før overførslen er fuldført.

  Når overførslen er fuldført, udfører systemet følgende:

  • Synkroniseret overførsel:

   Disken stopper automatisk.

  • REC1-overførsel:

   Disken fortsætter med at afspille det næste spor eller fil.

For at stoppe overførsel

Tryk på(stop).

Bemærk!

 • Du kan ikke overføre MP3-filer på en UDF (Universelt diskformat) formateret disk til USB-enheden.

 • Under overførsel udsendes der ingen lyd.

 • CD-TEXT-information overføres ikke til de oprettede MP3-filer.

 • Overførslen stopper automatisk hvis:

  • USB-enheden løber tør for plads under overførsel.

  • antallet af lydfiler eller mapper på USB-enheden når den grænse, som systemet kan håndtere.

 • Hvis en mappe eller fil, som du forsøger at overføre, allerede findes på USB-enheden med det samme navn, tilføjes der et rækkefølgenummer efter navnet uden overskrivning af den oprindelige mappe eller fil.

 • Du kan ikke udføre de følgende betjeninger under overførsel:

  • Vælge et andet spor eller fil.

  • Pause afspilning eller finde et punkt på sporet eller filen.

  • Ændre funktionen.

 • Når du overfører musik til en WALKMAN® vha. "Media Manager for WALKMAN", skal du sørge for at overføre i MP3-format.

 • Når du tilslutter en WALKMAN® til systemet, skal du sørge for at tilslutte efter visningen af [Creating Library] eller [Creating Database] på WALKMAN® er forsvundet.

Regler for mappe- og filgenerering

Maksimalt antal MP3-filer som kan genereres.

 • 9.999 mapper

 • 999 filer i en mappe

 • 999 filer i REC1-CD- eller REC1-MP3-mappe

Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- eller mappekonfigurationen.

Når du overfører til en USB-enhed, oprettes der en [MUSIC]-mappe direkte under [ROOT]. Mapper og filer genereres inde i denne [MUSIC]-mappe i overensstemmelse med overførselsmetoden og kilderne som følger:


Synkroniseret overførsel

 • Ved overførsel af alle spor fra en AUDIO CD

  Mappenavn: [CDDA0001]*

  Filnavn: [TRACK001]*

 • Ved overførsel af MP3-filer fra en disk

  Mappenavn: Samme som kilden

  Filnavn: Samme som kilden

REC1-overførsel

 • Ved overførsel af et spor fra en AUDIO CD

  Mappenavn: [REC1-CD]

  Filnavn: [TRACK001]*

 • Ved overførsel af en MP3-fil fra en disk

  Mappenavn: [REC1-MP3]

  Filnavn: Samme som kilden

* Mappe- og filnumre tildeles serielt derefter.