Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

  1. Wyłącz zestaw nagłowny.

    Odłącz przewód USB Type-C.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) i przycisk (głośność –) przez około 7 sekund.

    Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (niebieski) miga 4 razy ( ).

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.