Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:

 • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika.

 • Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

 • Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

 • Zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

 1. Włącz głośnik.

 2. Sprawdź stan wskaźnika(BLUETOOTH).

  Jeśli wskaźnik miga podwójnie

  Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do krokunumer 4.

  Jeśli wskaźnik miga powoli

  Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do krokunumer 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone. W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono zostać ponownie połączone po samym włączeniu zasilania głośnika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

  Jeśli wskaźnik świeci się

  Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

  Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do krokunumer 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone.

 3. Naciśnij przycisk (BLUETOOTH).

  Usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) z głośnika i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

 4. Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

  Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-XB33”.

  Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagane jest hasło*, wpisz „0000”.

  * Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

 5. Włącz połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz czynności od krokunumer 3.

Wskazówka

 • Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.

 • Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

 • Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia (łączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

 • Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz od krokunumer 3.

 • Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.

   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu głośnika zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.

  • Została wykonana inicjalizacja głośnika.

   Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.

 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można stosować połączenia kilku urządzeń.