Wskaźniki

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci się Ładowanie głośnika zostało zakończone.
Świeci się Głośnik jest ładowany.
Miga powoli Wbudowany akumulator ma mniej niż 20% mocy i musi zostać naładowany. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.
Miga 3 razy i wyłącza się Jeśli wskaźnik CHARGE zamiga 3 razy i wyłączy się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Uwaga

 • Jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy głośnik jest włączony.

  W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.

 • W zależności od typu lub specyfikacji zasilacza sieciowego USB, użycie głośnika z dużą głośnością może spowodować zmniejszenie pozostałej mocy wbudowanego akumulatora lub wyłączenie głośnika, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza sieciowego USB. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku przed użyciem głośnika należy wyłączyć głośnik i naładować akumulator do pełna.

 • Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub wysoka, wbudowany akumulator przestanie się ładować ze względów bezpieczeństwa. Może również przestać się ładować, jeśli ładowanie będzie trwało bardzo długo. W takim przypadku należy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, odłączyć i podłączyć kabel USB i ponownie naładować akumulator.

Wskaźnik(zasilanie)

Nie świeci się Głośnik jest wyłączony.
Świeci się (na zielono) Głośnik jest włączony.
Świeci się (na pomarańczowo) Głośnik jest wyłączony. Głośnik jest ustawiony na tryb gotowości BLUETOOTH.
Miga (zielony lub pomarańczowy)
 • Każde naciśnięcie przycisku -/+ (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika.

 • Kiedy używany jest przycisk -/+ (głośność) i głośność jest ustawiona na najniższą (0) lub najwyższą (50 dla odtwarzania muzyki/15 dla rozmów telefonicznych), wskaźnik miga 3 razy.

 • Wraz z postępem w procesie aktualizacji oprogramowania, aktywność zielonego wskaźnika (zasilania) zmienia się (z 5 błyśnięć na 4 błyśnięcia, pojedyncze błyśnięcie, a następnie wyłączenie*).

 • Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźnik zamiga 3 razy na zielono, aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.

 • Kiedy aktualizacja oprogramowania zostanie anulowana przez aplikację „Sony | Music Center”, wskaźnik zamiga 4 razy na zielono.

 • Kiedy aktualizacja oprogramowania zakończy się błędem, wskaźnik zamiga 4 razy na pomarańczowo.

*W zależności od sytuacji możesz nie zobaczyć wszystkich schematów migania.

Wskaźnik (BLUETOOTH)

Świeci się Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga podwójnie

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

Miga powoli

Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Miga 3 razy Oprogramowanie zostało zaktualizowane.

Wskaźnik LIVE

Świeci się Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb LIVE SOUND.
Nie świeci się Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb EXTRA BASS lub tryb STAMINA (gdzie ani tryb EXTRA BASS, ani tryb LIVE SOUND nie są aktywne).

Wskaźnik STAMINA

Świeci się

Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb STAMINA.

Nie świeci się

Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb EXTRA BASS lub tryb LIVE SOUND.

Wskaźniki ST PAIR (Parowanie stereo)

Miga

Głośnik przechodzi do funkcji Parowanie stereo.

Wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) miga, gdy połączenie z funkcją Parowanie stereo się nie powiedzie.

Świeci się W głośniku jest używana funkcja Parowanie stereo.

Wskaźnik PARTY (Połączenie głośników)

Miga Głośnik przechodzi do funkcji Połączenie głośników.
Świeci się W głośniku jest używana funkcja Połączenie głośników. Wskaźniki wszystkich głośników połączonych w funkcji Połączenie głośników świecą się.
Miga 3 razy

Nie można dodać nowych głośników przy użyciu przycisku PARTY (Połączenie głośników).

Aby dodać nowy głośnik, użyj aplikacji „Sony | Music Center”.