Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Należy sparować urządzenie z głośnikiem, aby umożliwić nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonywać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.

 • Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.

 • Zatrzymaj odtwarzanie na komputerze.

 • Zmniejsz głośność komputera i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.

 • Ustaw głośnik komputera na włączony.

  Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

  • Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:

 1. Przygotuj się, aby znaleźć głośnik na komputerze.

  Dla Windows 10

  Wybierz [(Action Center)] - [Connect] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

  Dla Windows 8.1

  Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a następnie kliknij [Control Panel].

  Kiedy zostanie wyświetlone [All Control Panel Items], wybierz [Devices and Printers].

  Jeśli pojawi się ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons] z menu [View by] w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Włącz głośnik.

 3. Sprawdź, czy wskaźnik(BLUETOOTH) jest aktywny.

  Jeśli wskaźnik miga podwójnie

  Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do krokunumer 5.

  Jeśli wskaźnik miga powoli

  Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 4.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 5.

   W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

  Jeśli wskaźnik świeci się

  Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

  Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 4.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 5.

 4. Naciśnij przycisk (BLUETOOTH).

  Usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) z głośnika i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

 5. Znajdź głośnik na komputerze.

  Łączenie głośnika z komputerem przez BLUETOOTH

  Dla Windows 10

  1. Wybierz [Connect] w Action Center w prawym dolnym rogu ekranu.

  2. Wybierz [SRS-XB33].

   Jeśli [SRS-XB33] nie pojawi się na ekranie, potwórz procedurę od krokunumer 4.

   Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do krokunumer 7.

  Dla Windows 8.1

  1. Kliknij [Add a device].

  2. Wybierz [SRS-XB33] i kliknij [Next].

   Jeśli wymagane jest hasło*, wpisz „0000”.

   Jeśli nie pojawi się [SRS-XB33], wykonaj operację ponownie od krokunumer 4.

   * Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

  3. Kiedy pojawi się poniższy ekran, kliknij [Close].

   Komputer rozpoczyna instalowanie sterownika.

   Podczas instalacji symbol„instalowanie” pojawi się w lewym dolnym rogu ikony [SRS-XB33]. Zniknięcie symbolu „instalowanie” będzie oznaczać, że sterownik został zainstalowany. Przejdź do krokunumer 6.

   W zależności od komputera instalacja może potrwać stosunkowo długo. Jeśli instalacja sterownika trwa zbyt długo, funkcja automatycznego wyłączania zasilania głośnika (Auto Standby) spowoduje jego automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy go ponownie włączyć.

 6. Zarejestruj głośnik na komputerze.

  Dla Windows 10

  Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do krokunumer 7.

  Dla Windows 8.1

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB33] w zakładce [Devices] i wybierz [Sound settings] z menu, które się wyświetli.

  2. Potwierdź [SRS-XB33 Stereo] na ekranie [Sound].

   • Jeśli na [SRS-XB33 Stereo] jest symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do krokunumer 7.

   • Jeśli na [SRS-XB33 Stereo] jest symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do krokunumer 6-3.

   • Jeśli [SRS-XB33 Stereo] nie jest wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekran [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z menu, które zostanie wyświetlone. Następnie przejdź do kroku numer 6-3.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB33 Stereo] i wybierz [Connect] z menu, które zostanie wyświetlone.

   Jeśli głośnik jest połączony, obok [SRS-XB33 Stereo] na ekranie [Sound] będzie widoczny symbol zaznaczenia. Przejdź do krokunumer 7.

   Jeśli nie możesz kliknąć na [Connect] dla [SRS-XB33 Stereo], wybierz [Disable] dla [Default Device], które aktualnie ma symbol zaznaczenia (zielony).

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od krokunumer 4.

Wskazówka

 • Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.

 • Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia (łączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz od krokunumer 4.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.

   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.

  • Została wykonana inicjalizacja głośnika.

   Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.

 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.

 • Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.

 • Używając funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników, nie można stosować połączenia kilku urządzeń.