Odbieranie połączenia

Można wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.

 • Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.

 • Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.

Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka.

Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego telefonu komórkowego BLUETOOTH.

 • Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku

 • Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH

 • Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH tylko dla połączenia BLUETOOTH

 1. Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników

  Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

 2. Naciśnij przycisk(odtwarzanie)/(rozmowa), kiedy usłyszysz rozmowę przychodzącą.

  Mów do mikrofonu głośnika.

  W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka.

  Jeśli przez głośnik nie słychać dźwięku dzwonka

  • Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.

  • Jeśli z głośnikiem jest połączone więcej niż jedno urządzenie BLUETOOTH (połączenie wielu urządzeń), nie można odbierać połączeń telefonicznych. Anuluj połączenie wielu urządzeń. Zakończ połączenie BLUETOOTH lub wyłącz funkcję BLUETOOTH urządzeń BLUETOOTH innych niż używany telefon komórkowy BLUETOOTH.

 3. Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, wyreguluj głośność za pomocą przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu BLUETOOTH.

  Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik(zasilanie) miga jeden raz lub 3 razy.

 4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa).

  Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

 • Niektóre telefony komórkowe BLUETOOTH mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP lub HSP zmień urządzenie dzwoniące na głośnik za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.

 • Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.

 • Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.

 • W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.

 • Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą byś słyszalne szumy.

 • Nie można wyłączyć funkcji połączenia kilku urządzeń.

 • W zależności od modelu smartfona, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.