Wykonywanie połączenia telefonicznego

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.

 • Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.

 • Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.

 1. Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)) z głośnika, a wskaźnik (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników

  Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) miga na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

 2. Użyj telefonu komórkowego BLUETOOTH, aby wykonać połączenie telefoniczne.

  Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika słychać sygnał wybierania numeru.

  Kiedy odbiorca odbierze połączenie, mów do mikrofonu głośnika.

  Jeśli przez głośnik nie słychać sygnału wybierania numeru

  • Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.

  • Zmień urządzenie dzwoniące na głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa) przez około 2 sekundy.

  • Jeśli z głośnikiem jest połączone więcej niż jedno urządzenie BLUETOOTH (łączenie kilku urządzeń), nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Zakończ połączenie BLUETOOTH lub wyłącz funkcję BLUETOOTH urządzeń BLUETOOTH innych niż używany telefon komórkowy BLUETOOTH.

 3. Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, wyreguluj głośność za pomocą przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu BLUETOOTH.

  Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik(zasilanie) miga jeden raz lub 3 razy.

 4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtwarzanie)/(rozmowa).

  Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

 • Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.

 • Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

 • Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub Połączenie głośników dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik(BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.

 • W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.

 • Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą byś słyszalne szumy.

 • W trakcie połączenia kilku urządzeń nie można korzystać z funkcji obsługi bez użycia rąk. Wyłącz funkcję BLUETOOTH na nieużywanych urządzeniach BLUETOOTH, aby wyłączyć funkcję wielu urządzeń.