Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst.

Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter.

Støttede operativsystemer

macOS Catalina (versjon 10.15)

Gjør følgende før du begynner.

 • Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.

 • Koble høyttaleren til et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

 • Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.

 • Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

 • Hvis datamaskinen din krever det, slår du på den innebygde BLUETOOTH-adapteren.

  Hvis du ikke vet hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren, eller om datamaskinen din har en innebygd BLUETOOTH-adapter, ser du ikke datamaskinen brukerveiledning.

 • Slå på datamaskinens høyttaler.

  Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til(demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

  • Når datamaskinens høyttaler er på:

 1. Slå på høyttaleren.

 2. Kontroller statusen til(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren.

  Når indikatoren blinker dobbelt

  Når du har paret høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller initialisert høyttaleren (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinnnummer 4.

  Når indikatoren blinker langsomt

   

  Høyttaleren søker etter parede BLUETOOTH-enheter.

  • For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinnnummer 3.

  • For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinnnummer 4.

   Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

  Når indikatoren fortsetter å lyse

  Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

  For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

  • For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinnnummer 3.

  • For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinnnummer 4.

 3. Trykk på(BLUETOOTH)-knappen på undersiden av høyttaleren.

  Du hører en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

 4. Søk etter høyttaleren på datamaskinen.
  1. Klikk på [(System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

  2. Velg [LSPX-S3] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

 5. Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

  Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinnnummer 3.

 6. Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [LSPX-S3] fra [Output Device].

  Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

Hint

 • Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

 • Inntil 2 BLUETOOTH-enheter kan være koblet til høyttaleren samtidig. Når en av enhetene begynner å spille av mens det spilles av musikk på en annen enhet, endrer høyttaleren utgangen og begynner å spille av musikk fra den nye enheten (tilkobling til flere enheter).

Merknad

 • Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og(BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinnnummer 3.

 • Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

  • Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.

  • Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.

   Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

  • Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.

  • Høyttaleren er blitt initialisert.

   All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.

 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

 • Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.

 • Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke tilkobling til flere enheter.