Pare og koble til BLUETOOTH®-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst.

For å pare med flere BLUETOOTH-enheter utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet.

Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

 • Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra høyttaleren.

 • Koble høyttaleren til et strømuttak via en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

 • Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

  Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at volumet på enheten synkroniseres med høyttaleren.

 • Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

 1. Slå på høyttaleren.

 2. Kontroller statusen til(BLUETOOTH)-indikatoren på undersiden av høyttaleren.

  Når indikatoren blinker dobbelt

  Når du har paret høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller initialisert høyttaleren (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinnnummer 4.

  Når indikatoren blinker langsomt

  Høyttaleren søker etter parede BLUETOOTH-enheter.

  • For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinnnummer 3.

  • For å koble til BLUETOOTH-enheten som er registrert (paret), igjen, går du til trinnnummer 4. Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan den kobles til igjen bare ved å slå på høyttalerens strøm. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

  Når indikatoren fortsetter å lyse

  Høyttaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

  Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

  • For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinnnummer 3.

  • For å koble til BLUETOOTH-enheten som er registrert (paret), igjen, går du til trinnnummer 4. Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

 3. Trykk på(BLUETOOTH)-knappen på undersiden av høyttaleren.

  Du hører en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

 4. Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høyttaleren.

  Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "LSPX-S3".

  Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du "0000".

  * En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

 5. Foreta BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du en varsellyd* fra høyttaleren, og(BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

  Dersom BLUETOOTH-forbindelsen ikke opprettes, gjentar du fra trinnnummer 3.

Hint

 • Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at den er slått på.

 • Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

 • Inntil 2 BLUETOOTH-enheter kan være koblet til høyttaleren samtidig. Når en av enhetene begynner å spille av mens det spilles av musikk på en annen enhet, endrer høyttaleren utgangen og begynner å spille av musikk fra den nye enheten (tilkobling til flere enheter).

Merknad

 • For Apple iOS-enheter er høyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

 • Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og(BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinnnummer 3.

 • Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.

 • Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

  • Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.

  • Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.

   Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

  • Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.

  • Høyttaleren er blitt initialisert.

   All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.

 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

 • Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke tilkobling til flere enheter.