Ανάκληση (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής1/Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2)

Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών μετά από την ανάκληση των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά ή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής που έχουν καταχωρηθεί εκ των προτέρων με την παράμετρο [ / Memory].

  1. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών στην επιλογή 1, 2 ή 3 (Ανάκληση μνήμης).
  2. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για επιβεβαίωση.
    • Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε καταχωρημένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο MENU > (Camera Settings1) > [ / Recall].

Συμβουλή

  • Για να ανακαλέσετε ρυθμίσεις καταχωρημένες στην κάρτα μνήμης, θέστε τον επιλογέα λειτουργιών στο MR (Ανάκληση μνήμης), έπειτα επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό πατώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
  • Αν ανακαλέσετε ρυθμίσεις καταχωρημένες στην κάρτα μνήμης, οι ρυθμίσεις ανακαλούνται από την κάρτα μνήμης στην υποδοχή που έχει οριστεί στο [Select Media]. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την υποδοχή κάρτας μνήμης επιλέγοντας MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Select Media].
  • Ρυθμίσεις που έχουν κατοχυρωθεί σε μια κάρτα μνήμης με τη χρήση μιας άλλης φωτογραφικής μηχανής του ίδιου μοντέλου μπορούν να ανακληθούν σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση

  • Αν ρυθμίσετε την παράμετρο [ / Recall] αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις λήψης, δίνεται προτεραιότητα στις καταχωρισμένες ρυθμίσεις και οι αρχικές ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν. Ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη πριν τη λήψη.