Ρυθμίσεις αρχείου (ταινία)

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τα ονόματα αρχείων εγγεγραμμένων ταινιών.

  1. MENU > (Setup) > [File Settings] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Αριθμός αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα γίνεται η αντιστοίχιση αριθμών φακέλου σε ταινίες.
[Series]: Δεν επαναφέρει τους αριθμούς αρχείου ακόμα κι αν η κάρτα μνήμης έχει αλλάξει.
[Reset]: Επαναφέρει τον αριθμό αρχείου όταν η κάρτα μνήμης έχει αλλάξει.
Επαναφορά μετρητή σειράς:
Επαναφέρει τον μετρητή σειράς που χρησιμοποιείται όταν ο [File Number] έχει οριστεί σε [Series].
Διαμόρφωση ονόματος αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων αρχείων ταινιών.
[Standard] Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης εικόνας ξεκινά με «C.» Παράδειγμα: C0001
[Title]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται «τίτλος+αριθμός αρχείου».
[Date + Title]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται «ημερομηνία+τίτλος+αριθμός αρχείου».
[Title + Date]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται «τίτλος+ημερομηνία+αριθμός αρχείου».
Ρυθμίσεις ονόματος τίτλου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο όταν η [File Name Format] έχει ρυθμιστεί σε [Title], [Date + Title], ή [Title + Date].

Συμβουλή

  • Οι ρυθμίσεις για το [File Number] και το [File Name Format] εφαρμόζονται εξίσου για τις υποδοχές 1 και 2.
  • Όταν το [File Number] έχει ρυθμιστεί σε [Series], οι αριθμοί των αρχείων θα αντιστοιχιστούν διαδοχικά σε όλες τις κάρτες μνήμης στις υποδοχές, ακόμα κι αν αλλάξετε τη ρύθμιση [Prioritize Rec. Media].

Σημείωση

  • Μπορούν να εισαχθούν μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και σύμβολα για [Title Name Settings]. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 37 χαρακτήρες.
  • Τίτλοι που έχουν οριστεί βάσει [Title Name Settings] εφαρμόζονται μόνο σε ταινίες εγγεγραμμένες πριν γίνει η ρύθμιση.
  • Οι [File Settings] δεν εφαρμόζονται σε ταινίες AVCHD.
  • Δεν μπορείτε να ορίσετε πώς θα αντιστοιχίζονται τα ονόματα των φακέλων στις ταινίες.
  • Αν χρησιμοποιείτε μία κάρτα μνήμης SDHC, η [File Name Format] έχει κλειδωθεί σε [Standard].
  • Αν υπάρχουν μη χρησιμοποιημένη αριθμοί εξαιτίας διαγραφής αρχείων κλπ, αυτοί οι αριθμοί θα ξαναχρησιμοποιηθούν όταν ο αριθμός αρχείου ταινίας φτάσει το «9999».