Λειτουργία Αφής: Touch Tracking

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αφής για να επιλέξετε ένα θέμα που θέλετε να παρακολουθήσετε στις λειτουργίες λήψης στατικών εικόνων και εγγραφής ταινιών.
Επιλέξτε MENU > (Setup) > [Touch Operation] > [On] εκ των προτέρων.

 1. MENU > (Camera Settings2) > [Func. of Touch Operation] > [Touch Tracking].
 2. Αγγίξτε το θέμα που θέλετε να παρακολουθείται στην οθόνη.

  Θα ξεκινήσει η παρακολούθηση.

  • Όταν γίνεται λήψη με το εικονοσκόπιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής για να επιλέξετε ένα θέμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  • Για να κάνετε λήψεις εικόνων, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι κάτω.

Συμβουλή

 • Για να ακυρώσετε την παρακολούθηση, αγγίξτε το ή πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.

Σημείωση

 • Η [Touch Tracking] δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Κατά τη λήψη ταινιών με [Record Setting] ρυθμισμένη στα [120p]/[100p].
  • Όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί [Manual Focus].
  • Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες Smart Zoom, Clear Image Zoom και Digital Zoom
  • Όταν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA2 ή LA-EA4
  • Όταν ο [Subject Detection] στη [Face/Eye AF Set.] έχει ρυθμιστεί στο [Animal]