Ρύθμιση της μεθόδου για μεταπήδηση μεταξύ εικόνων(Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα)

Ορίζει τον επιλογέα και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθούν για την εναλλαγή των εικόνων κατά την αναπαραγωγή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να βρείτε κάποια από τις πολλές εγγεγραμμένες εικόνες. Μπορείτε επίσης να βρείτε γρήγορα προστατευμένες εικόνες ή εικόνες που διαθέτουν μια συγκεκριμένη διαβάθμιση.

  1. MENU > (Αναπαραγωγή) > [Image Jump Setting] > επιθυμητό στοιχείο.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Επιλογή επιλογέα:
Επιλέγει τον επιλογέα που θα χρησιμοποιηθεί για την εναλλαγή των εικόνων.
Μέθοδος μεταπήδησης σε εικόνα:
Ορίζει τη μέθοδο για αναπαραγωγή με τη μεταπήδηση σε εικόνα.

Σημείωση

  • Μια ομάδα λαμβάνεται ως μία εικόνα όταν το [Image Jump Method] έχει ρυθμιστεί σε [One by one], [By 10 images], ή [By 100 images].
  • Όταν το [Image Jump Method] έχει ρυθμιστεί σε παράμετρο διαφορετική από το [One by one], [By 10 images], ή [By 100 images], η μεταπήδηση σε εικόνα θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν το [View Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Date View]. Αν το [View Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Date View], η φωτογραφική μηχανή θα αναπαράγει πάντα κάθε εικόνα χωρίς μεταπήδηση όταν χρησιμοποιείτε τον επιλεγμένο επιλογέα με το [Select Dial].
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεταπήδησης σε εικόνα και το [Image Jump Method] έχει ρυθμιστεί σε παράμετρο διαφορετική από το [One by one], [By 10 images], ή [By 100 images], τα αρχεία ταινιών θα παρακάμπτονται πάντα.