Σημειώσεις για τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών

  • Αν η λυχνία φόρτισης του προϊόντος αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών που φορτίζεται και ξανατοποθετήστε το ίδιο πακέτο μπαταριών στο προϊόν πιέζοντας καλά. Αν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει ξανά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η μπαταρία είναι ελαττωματική ή ότι έχει χρησιμοποιηθεί τύπος πακέτου μπαταριών εκτός του ενδεδειγμένου. Ελέγξτε ότι ο τύπος του πακέτου μπαταριών είναι ο ενδεδειγμένος.
    Αν το πακέτο μπαταριών είναι ενδεδειγμένου τύπου, αφαιρέστε το και αντικαταστήστε το με ένα καινούριο ή διαφορετικό πακέτο μπαταριών και ελέγξτε ότι η νέα μπαταρία φορτίζει σωστά. Αν η νέα μπαταρία φορτίζει σωστά, η προηγούμενη μπορεί να ήταν ελαττωματική.