Επιλογή κάρτας μνήμης για αναπαραγωγή (Επιλέξτε μέσα αναπαραγωγής)

Επιλέγει την υποδοχή κάρτας μνήμης που πρόκειται να αναπαραχθεί.

  1. MENU > (Αναπαραγωγή) > [Select Playback Media] > επιθυμητή υποδοχή.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Υποδοχή 1:
Επιλέγει την υποδοχή 1.
Υποδοχή 2:
Επιλέγει την υποδοχή 2.

Σημείωση

  • Δεν αναπαράγεται καμία εικόνα όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην επιλεγμένη υποδοχή. Επιλέξτε μια υποδοχή στην οποία έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.
  • Όταν επιλέξετε το [Date View] στο [View Mode], η φωτογραφική μηχανή αναπαράγει εικόνες μόνο από την επιλεγμένη κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το [Select Playback Media].