Φορμά αρχείου (ταινία)

Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.

  1. MENU > (Camera Settings2) > [File Format] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

 File Format Χαρακτηριστικά
XAVC S 4K Εγγράφει ταινίες σε ανάλυση 4Κ (3840?2160). Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PlayMemories Home.
XAVC S HD Εγγράφει ταινίες σε καλύτερη ποιότητα από το AVCHD με μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων.
AVCHD Η μορφή AVCHD έχει υψηλό βαθμό συμβατότητας με συσκευές αποθήκευσης εκτός των υπολογιστών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες σε υπολογιστή ή να δημιουργήσετε ένα δίσκο που υποστηρίζει αυτήν τη μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PlayMemories Home.

Σημείωση

  • Όταν η ρύθμιση [File Format] οριστεί σε [AVCHD], το μέγεθος αρχείου των ταινιών περιορίζεται σε 2 GB περίπου. Αν το μέγεθος αρχείου μιας ταινίας φτάσει περίπου τα 2 GB κατά την εγγραφή, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.
  • Όταν εγγράφετε ταινίες XAVC S 4K με το [APS-C/Super 35mm] ρυθμισμένο σε [Auto], η γωνία προβολής γίνεται μικρότερη. Όταν το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]*, ή [24p 60M]* κατά τη λήψη ταινιών XAVC S 4K, η γωνία προβολής ισοδυναμεί με περίπου 1,6 φορές την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό. Όταν το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [30p 100M] ή [30p 60M] κατά τη λήψη ταινίας XAVC S 4K, η γωνία προβολής ισοδυναμεί με περίπου 1,8 φορές την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό.

    *Μόνο όταν η ρύθμιση [NTSC/PAL Selector] είναι ορισμένη σε NTSC