Ρυθμίσεις Wi-Fi: Ζώνη συχνοτήτων (μοντέλα που υποστηρίζουν 5 GHz)

Ορίζει τη ζώνη συχνοτήτων για επικοινωνίες Wi-Fi. Τα [5GHz] έχουν γρηγορότερη ταχύτητα επικοινωνίας και πιο σταθερές μεταφορές δεδομένων από τα [2.4GHz]. Η ρύθμιση [Frequency Band] ισχύει μόνο για το [Send to Smartphone], [Ctrl w/ Smartphone] και [PC Remote] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU >(Δίκτυο) > [Wi-Fi Settings] > [Frequency Band] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

2.4GHz/5GHz

Σημείωση

  • Αν υπάρχουν σημεία πρόσβασης 2.4 GHz και 5 GHz με το ίδιο SSID και μορφή κρυπτογράφησης, θα εμφανίζεται το σημείο πρόσβασης με το ισχυρότερο πεδίο εμβέλειας.