Αντιγραφή εικόνων από μία κάρτα μνήμης σε μία άλλη (Αντιγραφή)

Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες από μια κάρτα μνήμης σε μια υποδοχή που έχει επιλεγεί χρησιμοποιώντας το [Select Playback Media] σε μια κάρτα μνήμης σε άλλη υποδοχή.

  1. MENU > (Αναπαραγωγή) > [Copy].
    Όλα τα περιεχόμενα με ημερομηνία ή σε ένα φάκελο που βρίσκεται σε αναπαραγωγή θα αντιγραφούν σε μια κάρτα μνήμης σε άλλη υποδοχή.

Συμβουλή

  • Μπορείτε να επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που θα αναπαραχθεί επιλέγοντας MENU > (Αναπαραγωγή) > [View Mode].

Σημείωση

  • Αν αντιγραφούν οι εικόνες σε μια ομάδα, οι αντιγραμμένες εικόνες δεν θα εμφανίζονται ως ομάδα στην κάρτα μνήμης προορισμού.
  • Αν αντιγραφούν προστατευμένες εικόνες, η προστασία θα ακυρωθεί στην κάρτα μνήμης προορισμού.
  • Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος όταν πρόκειται να αντιγραφούν πολλές εικόνες. Χρησιμοποιήστε επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών.
  • Οι ταινίες XAVC S μπορούν να αντιγραφούν μόνο σε μια κάρτα μνήμης που υποστηρίζει ταινίες XAVC S. Θα εμφανιστεί στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής ένα μήνυμα όταν οι εικόνες δεν μπορούν να αντιγραφούν.