Ταχύτητα PB για διάστημα

Ορίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής για στατικές εικόνες κατά τη διάρκεια του [Cont. PB for Interval].
  1. MENU > (Playback) > [PB Speed for Interval] > επιθυμητή ρύθμιση.

Συμβουλή

  • Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής στρέφοντας τον μπροστινό/πίσω επιλογέα ή τον τροχό ελέγχου κατά τη [Cont.. PB for Interval].