Ρύθμιση εγγραφής (ταινία)

Επιλέγει το ρυθμό καρέ και το ρυθμό μετάδοσης bit για την εγγραφή ταινίας.

 1. MENU > (Camera Settings2) > [Record Setting] > επιθυμητή ρύθμιση.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ροής δεδομένων τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Όταν το [Φορμά αρχείου] έχει τεθεί στο [XAVC S 4K]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
30p 100M/ 25p 100M Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (30p/25p).
24p 100M * Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (24p).
24p 60M * Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (24p).

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S HD]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
60p 50M/50p 50M Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Κατά προσέγγιση 25 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Κατά προσέγγιση 16 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (30p/25p).
24p 50M * Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.
120p 60M/100p 60M Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [AVCHD]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Μέγιστο 24 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Περίπου 17 Mbps κατά μέσο όρο Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60i/50i).

Σημείωση

 • Δημιουργία ενός δίσκου εγγραφής AVCHD από ταινίες εγγεγραμμένες με [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] επειδή η [Record Setting] παρίνει πολύ ώρα λόγω της μετατροπής της ποιότητας εικόνας ταινιών. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ταινίες χωρίς να τις μετατρέψετε, χρησιμοποιήστε ένα Blu-ray Disc.
 • Οι τιμές [120p]/[100p] δεν μπορούν να επιλεγούν για τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
  • [Ευφυές αυτόματο]
 • Όταν εγγράφετε ταινίες XAVC S 4K με το [APS-C/Super 35mm] ρυθμισμένο σε [Auto], η γωνία προβολής γίνεται μικρότερη. Όταν το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]*, ή [24p 60M]* κατά τη λήψη ταινιών XAVC S 4K, η γωνία προβολής ισοδυναμεί με περίπου 1,6 φορές την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό. Όταν το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [30p 100M] ή [30p 60M] κατά τη λήψη ταινίας XAVC S 4K, η γωνία προβολής ισοδυναμεί με περίπου 1,8 φορές την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στο φακό.

  *Μόνο όταν η ρύθμιση [NTSC/PAL Selector] είναι ορισμένη σε NTSC