Ρυθμίσεις Wi-Fi: Εμφάνιση πληροφοριών Wi-Fi

Προβάλλει τις πληροφορίες Wi-Fi για τη φωτογραφική μηχανή όπως τη διεύθυνση MAC, τη διεύθυνση IP κ.λπ.

  1. MENU >(Δίκτυο) > [Wi-Fi Settings] > [Display Wi-Fi Info.].